Skip to main content

สวิตช์ส่วนประกอบแผงระบบ

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงตำแหน่งของสวิตช์ จัมเปอร์ และปุ่มบนเซิร์ฟเวอร์

สำคัญ
  1. ก่อนทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสวิตช์ หรือย้ายตำแหน่งจัมเปอร์ใดๆ ให้ปิดเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออกก่อน ดูข้อมูลต่อไปนี้:

  2. บล็อกสวิตช์หรือจัมเปอร์บนส่วนประกอบแผงระบบที่ไม่แสดงไว้ในภาพประกอบของเอกสารนี้ถูกสงวนไว้
หมายเหตุ
หากมีสติกเกอร์ใสติดอยู่ด้านบนบล็อคสวิตช์ คุณต้องแกะออกเสียก่อน จึงจะสามารถเข้าใช้สวิตช์ได้
รูปที่ 1. สวิตช์ส่วนประกอบแผงระบบ
System-board-assembly switches
1 SW32 SW4

บล็อคสวิตช์ SW3

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายฟังก์ชันของบล็อกสวิตช์ SW3 บนส่วนประกอบแผงระบบ
ตารางที่ 1. คำอธิบายบล็อกสวิตช์ SW3 บนส่วนประกอบแผงระบบ
หมายเลขสวิตช์ตำแหน่งเริ่มต้นรายละเอียด
1ปิดสงวนไว้
2ปิดการเปลี่ยนสวิตช์นี้เป็นตำแหน่งเปิด จะรีเซ็ต RTC การรีเซ็ตทำได้โดยสลับตำแหน่งสวิตช์เพียงชั่วครู่เท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้พลังงานแบตเตอรี่ CMOS มากเกินไป ห้ามให้สวิตช์นี้ค้างอยู่ที่ตำแหน่ง เปิด
3ปิดการเปลี่ยนตำแหน่งของสวิตช์นี้เป็น เปิด จะแทนที่รหัสผ่านในการเปิดเครื่อง

การเปลี่ยนตำแหน่งของสวิตช์นี้จะไม่มีผลกระทบต่อการตรวจสอบรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหากมีการตั้งค่ารหัสผ่านผู้ดูแลระบบไว้แล้ว

4ปิดการเปลี่ยนตำแหน่งของสวิตช์นี้เป็นเปิดจะเป็นการเปิดใช้งาน ME บูตเพื่อทำการกู้คืน
5ปิดสงวนไว้
6ปิดสงวนไว้
7ปิดสงวนไว้
8ปิดสงวนไว้

บล็อกสวิตช์ SW4

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายฟังก์ชันของบล็อกสวิตช์ SW4 บนส่วนประกอบแผงระบบ
ตารางที่ 2. คำอธิบายบล็อกสวิตช์ SW4 บนส่วนประกอบแผงระบบ
หมายเลขสวิตช์ตำแหน่งเริ่มต้นรายละเอียด
1ปิดเมื่อสวิตช์นี้อยู่ในตำแหน่งเริ่มต้นที่ ปิดเซิร์ฟเวอร์จะบูตโดยใช้เฟิร์มแวร์ XClarity Controller หลัก เปลี่ยนสวิตช์นี้ไปเป็นตำแหน่งเปิด เพื่อเปิดใช้งานเซิร์ฟเวอร์ที่จะบูต โดยใช้ข้อมูลสำรองของเฟิร์มแวร์ XClarity Controller
2ปิดการเปลี่ยนตำแหน่งสวิตช์นี้ไปที่ เปิด จะเป็นการบายพาสอิมเมจเฟิร์มแวร์ปฏิบัติการและทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์ BMC หากขั้นตอนการอัปเดตเฟิร์มแวร์ปกติส่งผลให้ BMC ไม่สามารถทำงานได้
หมายเหตุ
ใช้งานสวิตช์นี้เฉพาะเมื่อขั้นตอนการอัปเดตเฟิร์มแวร์ปกติล้มเหลว และมีความเสียหายกับอิมเมจของเฟิร์มแวร์ปฏิบัติการเท่านั้น การใช้งานสวิตช์นี้ จะปิดใช้งานการทำงานของตัวควบคุมการจัดการแผงวงจรปกติ
3ปิดสงวนไว้
4ปิดการเปลี่ยนตำแหน่งของสวิตช์นี้เป็น เปิด จะเป็นการรีเซ็ต XClarity Controller
5ปิดสงวนไว้
6ปิดสงวนไว้
7ปิดสงวนไว้
8ปิดสงวนไว้