Skip to main content

ไฟ LED แหล่งจ่ายไฟ

หัวข้อนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับไฟ LED แสดงสถานะแหล่งจ่ายไฟต่างๆ และคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการที่สอดคล้องกัน

เซิร์ฟเวอร์จำเป็นต้องมีส่วนประกอบขั้นต่ำดังต่อไปนี้เพื่อการเริ่มทำงาน:

 • โปรเซสเซอร์สองตัว ในช่องเสียบโปรเซสเซอร์ 1 และ 2
 • DRAM DIMM สองตัว ในช่องเสียบ 10 และ 26
 • แหล่งจ่ายไฟสองชุด
 • ไดรฟ์ 2.5 นิ้วหนึ่งตัว M.2 หนึ่งตัว หรือ 7 มม. หนึ่งตัว (หากจำเป็นต้องมีระบบปฏิบัติการสำหรับการแก้ไขข้อบกพร่อง)
 • โมดูลพัดลมระบบหกตัว
หมายเหตุ
แหล่งจ่ายไฟของคุณอาจแตกต่างจากภาพประกอบต่อไปนี้เล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทแหล่งจ่ายไฟ

ไฟ LED แหล่งจ่ายไฟ CFFv4

รูปที่ 1. ไฟ LED แหล่งจ่ายไฟ
Power supply LEDs
LEDรายละเอียด
1 สถานะอินพุต
ไฟ LED แสดงสถานะอินพุตจะอยู่ในสถานะใดสถานะหนึ่งจากต่อไปนี้:
 • ดับ: แหล่งจ่ายไฟถูกถอดออกจากแหล่งจ่ายพลังไฟ AC

 • สีเขียว: แหล่งจ่ายไฟเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายพลังไฟ AC

2 สถานะเอาต์พุต
ไฟ LED แสดงสถานะเอาต์พุตจะอยู่ในสถานะใดสถานะหนึ่งจากต่อไปนี้:
 • ดับ: เซิร์ฟเวอร์ปิดอยู่ หรือแหล่งจ่ายไฟทำงานผิดปกติ หากเซิร์ฟเวอร์เปิดอยู่ แต่ไฟแสดงสถานะเอาต์พุตดับ ให้เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ

 • กะพริบสีเขียวช้าๆ (ราวๆ หนึ่งครั้งทุกสองวินาที): แหล่งจ่ายไฟอยู่ในโหมดใช้งานแบบ Cold Redundancy

 • กะพริบสีเขียวถี่ๆ (ราวๆ สองครั้งทุกหนึ่งวินาที): แหล่งจ่ายไฟอยู่ในโหมดสลีปแบบ Cold Redundancy

 • สีเขียว: เซิร์ฟเวอร์เปิดอยู่และแหล่งจ่ายไฟทำงานตามปกติ

3 ไฟ LED แสดงข้อผิดพลาด
 • ดับ: แหล่งจ่ายไฟทำงานเป็นปกติ

 • เหลือง: แหล่งจ่ายไฟอาจทำงานล้มเหลว ถ่ายโอนข้อมูลบันทึก FFDC จากระบบและติดต่อทีมสนับสนุน Back End ของ Lenovo เพื่อตรวจสอบบันทึกข้อมูล PSU

ไฟ LED แหล่งจ่ายไฟ CRPS

รูปที่ 2. ไฟ LED แหล่งจ่ายไฟ CRPS
CRPS power supply LEDs
LEDรายละเอียด
1 สถานะแหล่งจ่ายไฟ
ไฟ LED แสดงสถานะแหล่งจ่ายไฟจะอยู่ในสถานะใดสถานะหนึ่งจากต่อไปนี้
 • สีเขียว: แหล่งจ่ายไฟเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายพลังไฟ AC และทำงานปกติ

 • ดับ: แหล่งจ่ายไฟถูกถอดออกจากแหล่งจ่ายพลังไฟ AC

 • สีเขียวกะพริบช้าๆ (กะพริบประมาณหนึ่งครั้งทุกวินาที): แหล่งจ่ายไฟอยู่ในสถานะสแตนด์บาย PSU ที่มีพลังงาน AC, สถานะสแตนด์บายแบบ Cold หรือสถานะสแตนด์บายตลอดเวลา

 • สีเหลือง: สายไฟ AC ถูกถอดปลั๊กออก, สูญเสียกระแสไฟ AC (โดยแหล่งจ่ายไฟที่สองแบบคู่ขนานยังอยู่ในแหล่งพลังงาน AC ขาเข้า) หรือแหล่งจ่ายไฟล้มเหลว ในการแก้ไขปัญหา ให้เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟใหม่

 • สีเหลืองกะพริบช้าๆ (กะพริบประมาณหนึ่งครั้งทุกวินาที): แหล่งจ่ายไฟแจ้งเตือนสถานการณ์ที่แหล่งจ่ายไฟยังคงทำงาน

 • สีเขียวกะพริบเร็ว (กะพริบประมาณ 2 ครั้งต่อวินาที): อัปเดตเฟิร์มแวร์แหล่งจ่ายไฟ