Skip to main content

ไฟ LED ของระบบด้านหลัง

หัวข้อนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับไฟ LED ของระบบที่ด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์

รูปที่ 1. ไฟ LED ของระบบด้านหลัง
Rear system LEDs
ตารางที่ 1. ไฟ LED ของระบบด้านหลัง
LEDรายละเอียดการดำเนินการ
1 ไฟ LED แสดงข้อผิดพลาดของระบบ (สีเหลือง)ไฟ LED ติด: ตรวจพบข้อผิดพลาดบนเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งสาเหตุอาจมาจากข้อผิดพลาดอย่างน้อยหนึ่งข้อจากรายการต่อไปนี้:
  • อุณหภูมิของเซิร์ฟเวอร์ถึงขีดจำกัดที่ไม่ร้ายแรง

  • แรงดันไฟของเซิร์ฟเวอร์ถึงขีดจำกัดที่ไม่ร้ายแรง

  • มีการตรวจพบว่าพัดลมทำงานที่ความเร็วต่ำ

  • แหล่งจ่ายไฟมีข้อผิดพลาดร้ายแรงเกิดขึ้น

  • แหล่งจ่ายไฟไม่เชื่อมต่อกับพลังงาน

ตรวจสอบบันทึกของระบบหรือไฟ LED แสดงข้อผิดพลาดภายใน เพื่อระบุส่วนที่ล้มเหลว
2 ไฟ LED ID ระบบ (สีน้ำเงิน)ไฟ LED นี้ช่วยให้คุณสามารถค้นหาเซิร์ฟเวอร์ได้ด้วยสายตานอกจากนี้ ยังมีปุ่ม ID ระบบที่มีไฟ LED ทางด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์อีกด้วย คุณสามารถกดปุ่ม ID ระบบ เพื่อเปิด/ปิด หรือเพื่อให้ไฟ LED ID ด้านหน้าและด้านหลังกะพริบ