Skip to main content

ไฟ LED ส่วนประกอบแผงระบบ

ภาพประกอบต่อไปนี้จะแสดงไดโอดเปล่งแสง (LED) บนส่วนประกอบแผงระบบ

กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดไฟ LED บนส่วนประกอบแผงระบบ เมื่อถอดแหล่งพลังงานออกจากเซิร์ฟเวอร์แล้ว

รูปที่ 1. ไฟ LED ส่วนประกอบแผงระบบ
System-board-assembly LEDs
ตารางที่ 1. ไฟ LED ส่วนประกอบแผงระบบ
LEDรายละเอียดการดำเนินการ
1 ไฟ LED แสดงข้อผิดพลาดของระบบ (สีเหลือง)ไฟ LED ติด: ตรวจพบข้อผิดพลาดบนเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งสาเหตุอาจมาจากข้อผิดพลาดอย่างน้อยหนึ่งข้อจากรายการต่อไปนี้:
 • อุณหภูมิของเซิร์ฟเวอร์ถึงขีดจำกัดที่ไม่ร้ายแรง

 • แรงดันไฟของเซิร์ฟเวอร์ถึงขีดจำกัดที่ไม่ร้ายแรง

 • มีการตรวจพบว่าพัดลมทำงานที่ความเร็วต่ำ

 • แหล่งจ่ายไฟมีข้อผิดพลาดร้ายแรงเกิดขึ้น

 • แหล่งจ่ายไฟไม่เชื่อมต่อกับพลังงาน

ตรวจสอบบันทึกของระบบหรือไฟ LED แสดงข้อผิดพลาดภายใน เพื่อระบุส่วนที่ล้มเหลว
2 ไฟ LED ID ระบบ (สีน้ำเงิน)ไฟ LED นี้ช่วยให้คุณสามารถค้นหาเซิร์ฟเวอร์ได้ด้วยสายตานอกจากนี้ ยังมีปุ่ม ID ระบบที่มีไฟ LED ทางด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์อีกด้วย คุณสามารถกดปุ่ม ID ระบบ เพื่อเปิด/ปิด หรือเพื่อให้ไฟ LED ID ด้านหน้าและด้านหลังกะพริบ
3 ไฟ LED แสดงการทำงานของ XCC (สีเขียว)ไฟ LED แสดงสัญญาณการทำงานของ XCC ช่วยในการระบุสถานะของ XCC
 • กะพริบ (ประมาณหนึ่งครั้งต่อวินาที): XCC ทำงานปกติ

 • กะพริบที่ความเร็วอื่นๆ หรือติดสว่างตลอดเวลา: XCC กำลังเริ่มต้นระบบหรือทำงานตามปกติ

 • ดับ: XCC ไม่ทำงาน

 • หากไฟ LED แสดงสัญญาณการทำงานของ XCC ดับหรือติดเสมอ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  • หากไม่สามารถเข้าถึง XCC ได้:

   1. เสียบสายไฟอีกครั้ง

   2. ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งแผง I/O ระบบและ โมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT อย่างถูกต้องแล้ว (ช่างเทคนิคที่ได้รับการฝึกอบรมเท่านั้น) ติดตั้งรายการข้างต้นใหม่ หากจำเป็น

   3. เปลี่ยน โมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT (โดยช่างเทคนิคที่ผ่านการอบรมเท่านั้น)

   4. (ช่างเทคนิคที่ได้รับการอบรมเท่านั้น) เปลี่ยนแผง I/O ระบบ

  • หากสามารถเข้าถึง XCC ได้ ให้เปลี่ยนแผง I/O ระบบ

 • หากไฟ LED แสดงสัญญาณการทำงานของ XCC มักจะกะพริบเร็วเกิน 5 นาที ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. เสียบสายไฟอีกครั้ง

  2. ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งแผง I/O ระบบและ โมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT อย่างถูกต้องแล้ว (ช่างเทคนิคที่ได้รับการฝึกอบรมเท่านั้น) ติดตั้งรายการข้างต้นใหม่ หากจำเป็น

  3. เปลี่ยน โมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT (โดยช่างเทคนิคที่ผ่านการอบรมเท่านั้น)

  4. (ช่างเทคนิคที่ได้รับการอบรมเท่านั้น) เปลี่ยนแผง I/O ระบบ

 • หากไฟ LED แสดงสัญญาณการทำงานของ XCC มักจะกะพริบช้าเกิน 5 นาที ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. เสียบสายไฟอีกครั้ง

  2. ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งแผง I/O ระบบและ โมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT อย่างถูกต้องแล้ว (ช่างเทคนิคที่ได้รับการฝึกอบรมเท่านั้น) ติดตั้งรายการข้างต้นใหม่ หากจำเป็น

  3. หากยังคงมีปัญหาอยู่ โปรดติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo

4 ไฟ LED แสดงการทำงานของ PCH (สีเขียว)ไฟ LED แสดงสัญญาณการทำงานของ PCH ช่วยในการระบุสถานะของ PCH
 • กะพริบ (ประมาณหนึ่งครั้งต่อวินาที): ME ของระบบทำงานปกติ

 • ดับ: ME ของระบบไม่ทำงาน

หากไฟ LED แสดงสัญญาณการทำงานของ PCH ดับหรือติดเสมอ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งแผง I/O ระบบและ โมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT อย่างถูกต้องแล้ว (ช่างเทคนิคที่ได้รับการฝึกอบรมเท่านั้น) ติดตั้งรายการข้างต้นใหม่ หากจำเป็น

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเฟิร์มแวร์ UEFI ได้รับการแฟลชกับเวอร์ชันของแพลตฟอร์มที่สอดคล้องกันแล้ว

 3. อัปเดตเฟิร์มแวร์ UEFI และ XCC เป็นเวอร์ชันล่าสุด

 4. ตรวจสอบว่ามีเหตุการณ์ข้อผิดพลาด ME ถูกทริกเกอร์ในบันทึกเหตุการณ์ของระบบหรือไม่ หากมี และการดำเนินการข้างต้นเสร็จสิ้นแล้ว ให้เปลี่ยน โมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT

 5. (ช่างเทคนิคที่ได้รับการฝึกอบรมเท่านั้น) หากยังใช้งานไม่ได้ ให้เปลี่ยนแผงโปรเซสเซอร์ใหม่

5 ไฟ LED แสดงการทำงานของ FPGA (สีเขียว)ไฟ LED แสดงสัญญาณการทำงานของ FPGA ช่วยในการระบุสถานะของ FPGA
 • กะพริบ (ประมาณหนึ่งครั้งต่อวินาที): FPGA ทำงานปกติ

 • ติดหรือดับ: FPGA ไม่ทำงาน

หากไฟ LED แสดงสัญญาณการทำงานของ FPGA ดับหรือติดเสมอ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เปลี่ยนแผงโปรเซสเซอร์

 2. หากยังคงมีปัญหาอยู่ โปรดติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo

6 ไฟ LED แสดงข้อผิดพลาดของโปรเซสเซอร์ 1 (เหลืองอำพัน)LED ติดสว่าง: เกิดข้อผิดพลาดกับโปรเซสเซอร์ตัวที่ระบุโดยไฟ LED ดังกล่าวเปลี่ยนโปรเซสเซอร์
7 ไฟ LED แสดงข้อผิดพลาดของ DIMM 1-32 (เหลืองอำพัน)LED ติดสว่าง: เกิดข้อผิดพลาดกับ DIMM ตัวที่ระบุโดยไฟ LED ดังกล่าว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหัวข้อ ปัญหาเกี่ยวกับหน่วยความจำ

8 ไฟ LED แสดงข้อผิดพลาดของ DIMM 33-64 (เหลืองอำพัน)LED ติดสว่าง: เกิดข้อผิดพลาดกับ DIMM ตัวที่ระบุโดยไฟ LED ดังกล่าว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหัวข้อ ปัญหาเกี่ยวกับหน่วยความจำ

9 ไฟ LED แสดงข้อผิดพลาดของโปรเซสเซอร์ 4 (เหลืองอำพัน)LED ติดสว่าง: เกิดข้อผิดพลาดกับโปรเซสเซอร์ตัวที่ระบุโดยไฟ LED ดังกล่าวเปลี่ยนโปรเซสเซอร์
10 ไฟ LED แสดงข้อผิดพลาดพัดลม 1 - 6 (เหลืองอำพัน)LED ติดสว่าง: เกิดข้อผิดพลาดกับพัดลมตัวที่ระบุโดยไฟ LED ดังกล่าวเปลี่ยนพัดลม
11 ไฟ LED แสดงข้อผิดพลาดของโปรเซสเซอร์ 3 (เหลืองอำพัน)LED ติดสว่าง: เกิดข้อผิดพลาดกับโปรเซสเซอร์ตัวที่ระบุโดยไฟ LED ดังกล่าวเปลี่ยนโปรเซสเซอร์
12 ไฟ LED แสดงข้อผิดพลาดของโปรเซสเซอร์ 2 (เหลืองอำพัน)LED ติดสว่าง: เกิดข้อผิดพลาดกับโปรเซสเซอร์ตัวที่ระบุโดยไฟ LED ดังกล่าวเปลี่ยนโปรเซสเซอร์