Skip to main content

ไฟ LED แหล่งจ่ายไฟ

หัวข้อนี้จะแสดงตำแหน่งของไฟ LED แหล่งจ่ายไฟ

เซิร์ฟเวอร์จำเป็นต้องมีส่วนประกอบขั้นต่ำดังต่อไปนี้เพื่อให้ไฟ LED พลังงาน AC บนแหล่งจ่ายไฟติดสว่าง:

 • แหล่งจ่ายไฟ

 • สายไฟ

 • การจ่ายไฟเข้าอย่างเหมาะสมจากแหล่งพลังงาน

เซิร์ฟเวอร์จำเป็นต้องมีส่วนประกอบขั้นต่ำดังต่อไปนี้เพื่อการเริ่มทำงาน:

 • มีโปรเซสเตอร์ติดตั้งสองชุด

 • DIMM 16 GB สองตัว

 • ติดตั้งไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว อย่างน้อยหนึ่งชุด

 • แหล่งจ่ายไฟที่ใช้งานหนึ่งแหล่งที่มีสายไฟขาเข้า

หมายเหตุ
สำหรับการแก้ไขปัญหาเท่านั้น เซิร์ฟเวอร์สามารถเริ่มต้นกับโปรเซสเซอร์หนึ่งตัว DIMM 16 GB ไม่มีฮาร์ดไดรฟ์ และแหล่งจ่ายไฟเดียวที่มีสายไฟขาเข้า ซึ่งไม่ใช่การกำหนดค่าการปฏิบัติงานที่รองรับ

ตารางต่อไปนี้อธิบายปัญหาต่างๆ ที่ระบุโดยไฟ LED แหล่งจ่ายพลังงานและไฟ LED พลังงานบนแผงตัวดำเนินการด้านหน้า รวมถึงการดำเนินการที่แนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาที่ตรวจพบ โปรดดูตำแหน่งของไฟ LED จาก รูปที่ 2

ไฟ LED แหล่งจ่ายไฟรายละเอียดการดำเนินการหมายเหตุ
1
AC

2
DC

3
ข้อผิดพลาด

ติดติดดับการปฏิบัติการปกติ เซิร์ฟเวอร์ทำงานอย่างถูกต้อง
ดับดับดับไม่มีการจ่ายพลังงานไปยังแหล่งจ่ายไฟ เกิดปัญหากับแหล่งพลังงานขาเข้า หรือแหล่งจ่ายไฟทำงานล้มเหลว
 1. ตรวจสอบพลังงานขาเข้าไปยังเซิร์ฟเวอร์ (แรงดันไฟฟ้าและความถี่)

 2. ตรวจดูให้แน่ใจว่าเสียบสายไฟเข้ากับแหล่งพลังงานที่รองรับและใช้งานได้

 3. เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ

 
ดับดับติดไม่มีการจ่ายไฟเข้าไปยังแหล่งจ่ายไฟ หรือแหล่งจ่ายไฟตรวจพบปัญหาภายใน
 1. ตรวจดูให้แน่ใจว่าเสียบสายไฟเข้ากับแหล่งพลังงานที่ใช้งานได้

 2. เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ

กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีการจ่ายไฟให้กับเซิร์ฟเวอร์จากแหล่งจ่ายไฟชุดที่สองเท่านั้น
ดับติดดับแหล่งจ่ายไฟทำงานล้มเหลวเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ 
ดับติดติดแหล่งจ่ายไฟทำงานล้มเหลวเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ 
ติดดับดับ

ระบบปิดทำงาน (เซิร์ฟเวอร์เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ)

ระบบโหลดพลังงานจากแหล่งจ่ายไฟมากเกินไป

ถอดอุปกรณ์เสริมหรือเพิ่มแหล่งจ่ายไฟเพิ่มเติม

หากระบบปิดทำงาน นี่คือสถานะปกติ

ไฟ LED อาจปิดเป็นเวลาน้อยกว่าหนึ่งนาที จากนั้นติดสว่างอีกครั้งในระหว่างการเริ่มต้นระบบไฟฟ้าขาเข้าโดย Lenovo XClarity Controller

ติดติดดับ

ระบบเปิดอยู่ (การทำงานปกติ)

ระบบเปิดอยู่ (ไม่ได้ทำงาน): แหล่งจ่ายไฟไม่ได้ยึดเข้าที่อย่างแน่นหนา แผงระบบทำงานบกพร่อง หรือแหล่งจ่ายไฟทำงานบกพร่อง

 1. เสียบแหล่งจ่ายไฟให้แน่น

 2. เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ

 3. เปลี่ยนแผงระบบ

โดยปกติแสดงว่าแหล่งจ่ายไฟเสียบไม่เข้าที่
ติดดับติดแหล่งจ่ายไฟบกพร่องเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ 
ติดติดติดแหล่งจ่ายไฟบกพร่องเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ