Skip to main content

ถอดแบ็คเพลทของไดรฟ์แบบ Simple-swap ขนาด 3.5 นิ้ว

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดถอดแบ็คเพลทของไดรฟ์แบบ Simple-swap ขนาด 3.5 นิ้ว

ก่อนถอดแบ็คเพลทของไดรฟ์แบบ Simple-swap:

 1. รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้จากลิงก์ต่อไปนี้:
 2. หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในแร็ค ให้ถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค

 3. ถอดอุปกรณ์ล็อคที่ยึดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ออก เช่น ตัวล็อก Kensington หรือแพ็ดล็อค

 4. ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ (ดู ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์)

ในการถอดแบ็คเพลทของไดรฟ์แบบ Simple-swap ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ถอดฝาหน้า (โปรดดู ถอดฝาหน้า)
 2. ถอดฝาหน้า (โปรดดู ถอดฝาหน้า)
 3. ถอดพัดลมระบบด้านหน้า (โปรดดู ถอดพัดลมระบบด้านหน้า)
 4. ถอดไดรฟ์แบบ Simple-swap และแผงครอบช่องใส่ไดรฟ์ (หากมี) ที่ติดตั้งทั้งหมดออกจากตัวครอบไดรฟ์ จากนั้นถอดสายทั้งหมดออกจากแบ็คเพลท โปรดดู ถอดไดรฟ์แบบ Simple-swap หรือ การถอด SSD ขนาด 2.5 นิ้วจากช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว
 5. ยกสลักปลดล็อคแล้วเลื่อนตัวครอบไดรฟ์ออกจากตัวเครื่อง
  หมายเหตุ
  ตัวครอบไดรฟ์ของคุณอาจแตกต่างจากภาพประกอบเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น
  รูปที่ 1. การถอดตัวครอบไดรฟ์
  Drive cage removal
 6. เปิดพลันเจอร์ที่ยึดแบ็คเพลท
 7. ค่อยๆ ยกแบ็คเพลทเพื่อปลดออกจากตัวครอบไดรฟ์ จากนั้นถอดแบ็คเพลทออกจากตัวครอบไดรฟ์
  รูปที่ 2. การถอดแบ็คเพลทของไดรฟ์แบบ Simple-swap
  Simple-swap drive backplate removal

หลังจากถอดแบ็คเพลทของไดรฟ์แบบ Simple-swap:

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบที่บกพร่อง โปรดบรรจุชิ้นส่วนลงในหีบห่อเพื่อป้องกันความเสียหายจากการจัดส่ง นำบรรจุภัณฑ์ของชิ้นส่วนใหม่ที่ส่งมาถึงมาใช้ซ้ำ และปฏิบัติตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด