Skip to main content

ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์

S014
shock hazard
ข้อควรระวัง
อาจมีระดับแรงดันไฟ กระแสไฟ และพลังงานที่เป็นอันตรายอยู่ เฉพาะช่างเทคนิคบริการที่ชำนาญการเท่านั้นจึงจะได้รับอนุญาตให้ถอดฝาครอบที่มีป้ายนี้
S033
240VA shock hazard
ข้อควรระวัง

มีพลังงานที่เป็นอันตราย แรงดันไฟฟ้าที่มีพลังงานที่เป็นอันตรายอาจทำให้เกิดความร้อนเมื่อลัดวงจรกับโลหะ ซึ่งอาจทำให้เกิดการกระเด็นของเม็ดโลหะ การลวก หรือทั้งสองอย่าง

ก่อนถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์:

 1. หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในแร็ค ให้ถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค

 2. ถอดอุปกรณ์ล็อคที่ยึดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ออก เช่น ตัวล็อก Kensington หรือแพ็ดล็อค

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์:

 1. ใช้ไขควงเพื่อคลายน็อตที่ยึดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ น็อตเป็นชิ้นส่วนสำคัญของฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ อย่าพยายามถอดน็อตออกจากฝาครอบเซิร์ฟเวอร์
 2. เลื่อนฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ไปด้านหลังจนกว่าจะหยุด
 3. หมุนฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ไปด้านนอกจนกว่าจะหลุดออก
  รูปที่ 1. การถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์
  Server cover removal
  ข้อควรสนใจ
  เพื่อการระบายความร้อนที่เหมาะสม ให้ติดตั้งฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ก่อนเปิดเซิร์ฟเวอร์เสมอ การใช้งานเซิร์ฟเวอร์โดยไม่มีการติดตั้งฝาครอบอย่างเหมาะสมอาจส่งผลให้ส่วนประกอบเซิร์ฟเวอร์เกิดความเสียหายได้

หลังการถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์:

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบที่บกพร่อง โปรดบรรจุชิ้นส่วนลงในหีบห่อเพื่อป้องกันความเสียหายจากการจัดส่ง นำบรรจุภัณฑ์ของชิ้นส่วนใหม่ที่ส่งมาถึงมาใช้ซ้ำ และปฏิบัติตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube