Skip to main content

มุมมองด้านหน้า

มุมมองด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับรุ่น

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงส่วนประกอบของเซิร์ฟเวอร์ที่อาจปรากฏอยู่ทางด้านหน้าของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

รูปที่ 1. มุมมองด้านหน้าของส่วนประกอบเซิร์ฟเวอร์
Front view of the server components

ตารางที่ 1. ส่วนประกอบบนด้านหน้าของรุ่นเซิร์ฟเวอร์
รายการรายละเอียด
1 แผงด้านหน้าดู แผงด้านหน้า
2 ช่องใส่ไดรฟ์แบบออปติคัล 2ช่องใส่ไดรฟ์แบบออปติคัล 2 มีไว้สำหรับไดรฟ์แบบออปติคัลรอง
3 ช่องใส่ไดรฟ์แบบออปติคัล 1ช่องใส่ไดรฟ์แบบออปติคัล 1 มีไว้สำหรับไดรฟ์แบบออปติคัลหรือเทปไดรฟ์หนึ่งชุด
4 ช่องใส่ไดรฟ์จัดเก็บจำนวนไดรฟ์ที่ติดตั้งภายในเซิร์ฟเวอร์ของคุณจะแตกต่างกันตามรุ่น ช่องใส่ไดรฟ์ที่ว่างจะปิดไว้ด้วยแผงครอบไดรฟ์ เมื่อคุณติดตั้งไดรฟ์ ให้ทำตามลำดับหมายเลขของช่องใส่ไดรฟ์
ภาพประกอบต่อไปนี้จะแสดงมุมมองด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์ โดยอ้างอิงจากการกำหนดค่าช่องใส่ไดรฟ์ที่รองรับในแบบต่างๆ
ข้อควรสนใจ

สำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่รองรับไดรฟ์แปดตัว โปรดดูข้อสังเกตดังนี้:

จะสามารถติดตั้งฮาร์ดไดรฟ์ได้สูงสุดหกตัว โดยไม่สามารถติดตั้งได้แปดตัวหากไม่มีการติดตั้ง ServeRAID SAS/SATA Controller แต่มีการติดตั้งไดรฟ์ใดๆ ต่อไปนี้:
  • ดิสก์ไดรฟ์แบบออปติคัลหนึ่งตัว

  • ดิสก์ไดรฟ์แบบออปติคัลสองตัว

  • ไดรฟ์ SATA M2 หนึ่งตัว

  • ไดรฟ์ SATA M2 หนึ่งตัว และดิสก์ไดรฟ์แบบออปติคอลหนึ่งตัว

รูปที่ 2. มุมมองด้านหน้าของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว หรือ 2.5 นิ้ว หกตัว
มุมมองด้านหน้าของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว หกตัวมุมมองด้านหน้าของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว หกตัว

Front view of server models with six 3.5-inch hot-swap drives


Front view of server models with six 2.5-inch hot-swap drives

รูปที่ 3. มุมมองด้านหน้าของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว สี่/แปดตัว
มุมมองด้านหน้าของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว สี่ตัวมุมมองด้านหน้าของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว แปดตัว

Front view of server models with four 3.5-inch hot-swap drives


Front view of server models with eight 3.5-inch hot-swap drives

รูปที่ 4. มุมมองด้านหน้าของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์แบบ Simple-swap ขนาด 3.5 นิ้ว สี่/แปดตัว
มุมมองด้านหน้าของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์แบบ Simple-swap ขนาด 3.5 นิ้ว สี่ตัวมุมมองด้านหน้าของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์แบบ Simple-swap ขนาด 3.5 นิ้ว แปดตัว

Front view of server models with four 3.5-inch simple-swap drives


Front view of server models with eight 3.5-inch simple-swap drives

รูปที่ 5. มุมมองด้านหน้าของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว แปด/สิบหกตัว
มุมมองด้านหน้าของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว แปดตัวมุมมองด้านหน้าของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว สิบหกตัว

Front view of server models with eight 2.5-inch hot-swap drives


Front view of server models with sixteen 2.5-inch hot-swap drives

รูปที่ 6. มุมมองด้านหน้าของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว สี่ตัว และไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว แปดตัว
มุมมองด้านหน้าของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว สี่ตัว และไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว แปดตัว

Front view of server models with four 3.5-inch hot-swap drives and eight 2.5-inch hot-swap drives