Skip to main content

ไฟ LED มุมมองด้านหลัง

ภาพประกอบในส่วนนี้แสดงไฟ LED ที่อยู่ด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์

รูปที่ 1. ไฟ LED ด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์
Rear view LEDs of the server

ตารางที่ 1. ไฟ LED บริเวณด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์
คำบรรยายภาพคำบรรยายภาพ
1 ไฟ LED การเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ต (สีเขียว)4 ไฟ LED จ่ายไฟขาออก (สีเขียว)
2 ไฟ LED แสดงกิจกรรมอีเทอร์เน็ต (สีเขียว)5 ไฟ LED ข้อผิดพลาดแหล่งจ่ายไฟ (สีเหลือง)
3 ไฟ LED จ่ายไฟขาเข้า (สีเขียว) 

1 2 ไฟ LED แสดงสถานะอีเทอร์เน็ต

ขั้วต่อเครือข่ายแต่ละขั้วต่อจะมีไฟ LED แสดงสถานะสองชุด

ไฟ LED แสดงสถานะอีเทอร์เน็ตสีสถานะรายละเอียด
1 ไฟ LED การเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ตเขียวติดมีการสร้างการเชื่อมต่อเครือข่ายแล้ว
ไม่มีดับมีการปลดการเชื่อมต่อเครือข่ายแล้ว
2 ไฟ LED แสดงกิจกรรมอีเทอร์เน็ตเขียวกะพริบการเชื่อมต่อเครือข่ายได้รับการเชื่อมต่อและใช้งานอยู่
ไม่มีดับมีการปลดการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์กับ LAN

3 ไฟ LED แสดงการจ่ายพลังงาน4 ไฟ LED แสดงเอาต์พุตการจ่ายพลังงาน5 ไฟ LED แสดงข้อผิดพลาดของแหล่งจ่ายไฟ

แหล่งจ่ายไฟแบบ Hot-swap แต่ละชุดมีไฟ LED แสดงสถานะสามดวง

LEDรายละเอียด
3 ไฟ LED แสดงการจ่ายพลังงาน
  • ดับ: แหล่งจ่ายไฟถูกตัดออกจากแหล่งพลังงาน AC หรือเกิดปัญหาเกี่ยวกับพลังงาน

  • สีเขียว: แหล่งจ่ายไฟเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายพลังไฟ AC

4 ไฟ LED แสดงเอาต์พุตการจ่ายพลังงาน
  • สีเขียว: เซิร์ฟเวอร์เปิดอยู่และแหล่งจ่ายไฟทำงานตามปกติ

  • กะพริบสีเขียว: แหล่งจ่ายไฟอยู่ในโหมด Zero-output (สแตนด์บาย) เมื่อโหลดไฟฟ้าของเซิร์ฟเวอร์ต่ำ แหล่งจ่ายไฟที่ติดตั้งตัวหนึ่งตัวใดจะเข้าสู่สถานะสแตนด์บาย ขณะที่แหล่งจ่ายไฟอีกตัวหนึ่งจะให้โหลดไฟฟ้าทั้งหมด เมื่อโหลดไฟฟ้าเพิ่มขึ้น แหล่งจ่ายไฟที่สแตนด์บายอยู่จะเปลี่ยนเป็นสถานะใช้งาน เพื่อให้พลังงานแก่เซิร์ฟเวอร์อย่างเพียงพอ

    หากต้องการปิดใช้งานโหมด Zero-output ให้เริ่มต้น Setup utility ไปที่ System Settings > Power > Zero Output แล้วเลือก Disable หากคุณปิดใช้งานโหมด Zero-output แหล่งจ่ายไฟทั้งสองแหล่งจะอยู่ในสถานะใช้งาน

  • ดับ: เซิร์ฟเวอร์ปิดอยู่ หรือแหล่งจ่ายไฟทำงานผิดปกติ หากเซิร์ฟเวอร์เปิดอยู่ แต่ไฟ LED จ่ายไฟขาออกดับ ให้เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ

5 ไฟ LED ข้อผิดพลาดแหล่งจ่ายไฟ
  • ดับ: แหล่งจ่ายไฟทำงานเป็นปกติ

  • เหลือง: แหล่งจ่ายไฟทำงานล้มเหลว ในการแก้ไขปัญหา ให้เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟใหม่