Skip to main content

จัมเปอร์บนแผงระบบ

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงตำแหน่งของจัมเปอร์บนเซิร์ฟเวอร์

รูปที่ 1. จัมเปอร์บนแผงระบบ
System board jumpers
ตารางที่ 1. คำอธิบายจัมเปอร์
ชื่อจัมเปอร์การตั้งค่าจัมเปอร์
1 จัมเปอร์ส่วนหัวสำหรับใช้งาน NCSI
 • พิน 1 และ 2: ค่าเริ่มต้น
 • พิน 2 และ 3: ปิดใช้งาน
2 จัมเปอร์การแทนที่การอนุญาตด้านพลังงาน
 • พิน 1 และ 2: ค่าเริ่มต้น
 • พิน 2 และ 3: เปิดใช้งาน
3 จัมเปอร์ล้าง CMOS
 • พิน 1 และ 2: ค่าเริ่มต้น
 • พิน 2 และ 3: ล้างข้อมูล CMOS
4 จัมเปอร์ส่วนหัวสถานะของ TPM
 • พิน 1 และ 2: ค่าเริ่มต้น
 • พิน 2 และ 3: แสดงสถานะของ TPM
5 จัมเปอร์บังคับอัปเดต IMM
 • พิน 1 และ 2: ค่าเริ่มต้น
 • พิน 2 และ 3: เปิดใช้งาน
สำคัญ
 • ก่อนทำการย้ายตำแหน่งจัมเปอร์ใดๆ ให้ปิดเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออกก่อน อย่าเปิดเซิร์ฟเวอร์ หรือพยายามซ่อมก่อนที่จะอ่านและทำความเข้าใจข้อมูลต่อไปนี้:
 • บล็อกสวิตช์หรือจัมเปอร์บนแผงระบบที่ไม่แสดงไว้ในภาพประกอบของเอกสารนี้ถูกสงวนไว้