Skip to main content

ส่วนประกอบของแผงระบบ

ภาพประกอบในส่วนนี้แสดงตำแหน่งของส่วนประกอบบนแผงระบบ

รูปที่ 1. ส่วนประกอบของแผงระบบ
System board components

ตารางที่ 1. ส่วนประกอบบนแผงระบบ
คำบรรยายภาพคำบรรยายภาพ
1 ขั้วต่อพัดลม 3 สำหรับพัดลมด้านหลัง19 ขั้วต่อแผงด้านหน้า
2 ขั้วต่อไฟฟ้าของโปรเซสเซอร์20 ขั้วต่อฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ SATA 6/ดิสก์ไดรฟ์แบบออปติคัล 1
3 โปรเซสเซอร์21 ขั้วต่อฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ SATA 7/ดิสก์ไดรฟ์แบบออปติคัล 2
4 ขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลน 122 ขั้วต่อฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ SATA 0–3
5 ขั้วต่อ PIB Side Band23 ขั้วต่อฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ SATA 4
6 ขั้วต่อพัดลม 1 สำหรับพัดลมด้านหน้า 124 ขั้วต่อฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ SATA 5
7 ขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลน 225 ส่วนหัว USB 3.0 / 2.0 ด้านหน้า
8 ขั้วต่อพัดลม 2 สำหรับพัดลม CPU26 PCIe3 x8 ช่องเสียบ 4
9 ขั้วต่อไฟฟ้าบนไดรฟ์แบบออปติคัล27 PCIe3 x4 ช่องเสียบ 3
10 ขั้วต่อไฟฟ้าระบบ28 PCIe3 x16 ช่องเสียบ 2
11 แบตเตอรี่ CMOS29 PCIe3 x1 ช่องเสียบ 1
12 ขั้วต่อ USB 3.1 Gen 1 ภายใน30 ปุ่ม NMI
13 ขั้วต่อการ์ด TPM31 ขั้วต่อ USB 3.1 Gen 1
14 น็อตยึดสำหรับ M.2 ขนาด 80 มม.32 ขั้วต่อ USB 3.1 Gen 2
15 น็อตยึดสำหรับ M.2 ขนาด 42 มม.33 ขั้วต่ออีเทอร์เน็ต 2
16 ขั้วต่อพัดลม 4 สำหรับพัดลมด้านหน้า 434 ขั้วต่ออีเทอร์เน็ต 1 (ใช้ร่วมกับพอร์ตเครือข่าย XCC)
17 ขั้วต่อโมดูล M.235 ขั้วต่อเครือข่าย XClarity Controller (XCC) ที่กำหนดให้เฉพาะ
18 ขั้วต่อสวิตช์ป้องกันการบุกรุกตัวเครื่อง36 ขั้วต่อ VGA + COM