Skip to main content

การเดินสายช่องใส่ไดรฟ์ 1 และ 2

อ่านส่วนนี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการเดินสายเไดรฟ์ในช่องใส่ 1 และช่องใส่ 2

ช่องใส่ไดรฟ์ 1

รูปที่ 1. การเดินสายช่องใส่ไดรฟ์ 1
Cable routing for drive bay 1
ตารางที่ 1. การเดินสายช่องใส่ไดรฟ์ 1
สายจากไปยัง
1 สาย HDD SATA ขนาด 3.5 หรือขนาด 2.5 นิ้ว ตัวที่หนึ่ง ความยาว 185 มม.ขั้วต่อสายสัญญาณช่องใส่ไดรฟ์ 1ขั้วต่อ SATA 1
2 สายไฟ HDD ขนาด 3.5 และขนาด 2.5 นิ้ว ตัวที่หนึ่ง (300 มม. + 80 มม.)ขั้วต่อไฟฟ้าช่องใส่ไดรฟ์ 1ขั้วต่อไฟฟ้า SATA 2

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตาม “คู่มือการเดินสาย” ใน การเดินสายภายใน

สำหรับตำแหน่งขั้วต่อบนแผงระบบ ดู ส่วนประกอบของแผงระบบ

ช่องใส่ไดรฟ์ 2

รูปที่ 2. การเดินสายช่องใส่ไดรฟ์ 2
Cable routing for drive bay 2
ตารางที่ 2. การเดินสายช่องใส่ไดรฟ์ 2
สายจากไปยัง
1 สาย HDD SATA ขนาด 3.5 หรือขนาด 2.5 นิ้ว ตัวที่หนึ่ง ความยาว 185 มม.ขั้วต่อสายสัญญาณช่องใส่ไดรฟ์ 2ขั้วต่อ SATA 2
2 สายไฟ HDD ขนาด 3.5 และขนาด 2.5 นิ้ว ตัวที่หนึ่ง (300 มม. + 80 มม.)ขั้วต่อไฟฟ้าช่องใส่ไดรฟ์ 2 และขั้วต่อไฟฟ้าช่องใส่ไดรฟ์ 1ขั้วต่อไฟฟ้า SATA 2

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตาม “คู่มือการเดินสาย” ใน การเดินสายภายใน

สำหรับตำแหน่งขั้วต่อบนแผงระบบ ดู ส่วนประกอบของแผงระบบ