Skip to main content

การเปลี่ยนแผงระบบ (เฉพาะช่างเทคนิคที่ได้รับการฝึกอบรมเท่านั้น)

ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้เพื่อถอดและติดตั้งแผงระบบ ขั้นตอนนี้ต้องต้องดำเนินการโดยช่างเทคนิคที่ได้รับการอบรม