Skip to main content

การเปลี่ยนสวิตช์ป้องกันการบุกรุก

สวิตช์ป้องกันการบุกรุกจะสร้างเหตุการณ์ในล็อกเหตุการณ์ของระบบ (SEL) เมื่อฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้รับการติดตั้งอย่างเหมาะสม ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้เพื่อถอดและติดตั้งสวิตช์ป้องกันการบุกรุก