Skip to main content

การเปลี่ยนเซนเซอร์วัดความร้อน

ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้เพื่อถอดและติดตั้งเซนเซอร์วัดความร้อน