Skip to main content

ส่วนประกอบของแผงระบบ

ภาพประกอบในส่วนนี้แสดงตำแหน่งของส่วนประกอบบนแผงระบบ

รูปที่ 1. ส่วนประกอบของแผงระบบ
System board components
ตารางที่ 1. ส่วนประกอบบนแผงระบบ
1 ขั้วต่อไฟฟ้าของโปรเซสเซอร์15 ขั้วต่อไฟฟ้าของพัดลมด้านหน้า
2 ช่องเสียบโปรเซสเซอร์16 ขั้วต่อ SATA 3
3 ขั้วต่อไฟฟ้าของพัดลมโปรเซสเซอร์17 ขั้วต่อ SATA 4
4 ช่องเสียบ DIMM 118 ขั้วต่อ SATA 2
5 ช่องเสียบ DIMM 219 ขั้วต่อ SATA 1
6 ช่องเสียบ DIMM 320 ขั้วต่อเซนเซอร์วัดความร้อน
7 ช่องเสียบ DIMM 421 ขั้วต่อ USB สำหรับอะแดปเตอร์การ์ด SD แบบคู่
8 ขั้วต่อแผงด้านหน้า22 ช่องเสียบ PCIe 3
9 ขั้วต่อไฟฟ้าพัดลมของอะแดปเตอร์ช่องใส่ไดรฟ์23 ช่องเสียบ PCIe 2
10 ขั้วต่อไฟฟ้าระบบ24 ช่องเสียบ PCIe 1
11 ขั้วต่อไฟฟ้า SATA25 ขั้วต่อไฟฟ้าของพัดลมด้านหลัง
12 ขั้วต่อ USB บนแผงด้านหน้า26 ขั้วต่อสวิตช์ป้องกันการบุกรุก
13 ขั้วต่อ USB บนแผงด้านหน้า27 แบตเตอรี่ CMOS 3V (CR2032)
14 ขั้วต่อ USB สำหรับไดรฟ์แบบออปติคัลชนิดบาง