Skip to main content

การเดินสายแบ็คเพลทไดรฟ์แบบ Simple-swap ขนาด 3.5 นิ้ว

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายเคเบิลแบ็คเพลทของไดรฟ์แบบ Simple-swap ขนาด 3.5 นิ้ว

หมายเหตุ
  • การเชื่อมต่อระหว่างขั้วต่อ: 11, 22, 33, ... nn

  • เมื่อเดินสาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเดินสายทั้งหมดอย่างเหมาะสมผ่านช่องร้อยสายและคลิปยึดสาย

แบ็คเพลท 1

ตารางที่ 1. การต่อสายแบ็คเพลท 1
จากไปยัง
1 แบ็คเพลท: สายไฟแผงจ่ายไฟ: ขั้วต่อไฟฟ้า BP 1
2 แบ็คเพลท: สายสัญญาณแผงระบบ: ขั้วต่อ SATA 0-3
รูปที่ 1. การเดินสายแบ็คเพลท 1
Cable routing for backplate 1

แบ็คเพลท 2

ตารางที่ 2. การต่อสายแบ็คเพลท 2
จากไปยัง
1 แบ็คเพลท: สายไฟแผงจ่ายไฟ: ขั้วต่อไฟฟ้า BP 2
2 แบ็คเพลท: สายสัญญาณแผงระบบ: ขั้วต่อ SATA 4-7
รูปที่ 2. การเดินสายแบ็คเพลท 2
Cable routing for backplate 2

แบ็คเพลท 3

ตารางที่ 3. การต่อสายแบ็คเพลท 3
จากไปยัง
1 แบ็คเพลท: สายไฟแผงจ่ายไฟ: ขั้วต่อไฟฟ้า BP 3
2 แบ็คเพลท: สายสัญญาณแผงระบบ: ขั้วต่อ SATA 8-11
รูปที่ 3. การเดินสายแบ็คเพลท 3
Cable routing for backplate 3