Skip to main content

ขั้วต่อแผงจ่ายไฟ

ใช้ข้อมูลนี้เพื่อระบุตำแหน่งขั้วต่อบนขั้วต่อแผงจ่ายไฟ

ThinkSystem ST650 V2 PDB

รูปที่ 1. ขั้วต่อบน ThinkSystem ST650 V2 PDB
Connectors on the ThinkSystem ST650 V2 PDB
1 ขั้วต่อสัญญาณ PDB8 ขั้วต่อไฟฟ้า BP 3
2 ขั้วต่อไฟฟ้าหลัก9 ขั้วต่อไฟฟ้า BP 2
3 ขั้วต่อไฟฟ้า GPU 310 ขั้วต่อไฟฟ้า BP 1
4 ขั้วต่อไฟฟ้า GPU 111 ขั้วต่อไฟฟ้า ODD
5 ขั้วต่อไฟฟ้า GPU 212 ขั้วต่อไฟฟ้า PSU 2
6 ขั้วต่อไฟฟ้า GPU 413 ขั้วต่อไฟฟ้า PSU 1
7 ขั้วต่อไฟฟ้า BP 4