Skip to main content

ส่วนประกอบของแผงระบบ

ภาพประกอบในส่วนนี้แสดงตำแหน่งของส่วนประกอบบนแผงระบบ

รูปที่ 1. ส่วนประกอบของแผงระบบ
System board components
ตารางที่ 1. ส่วนประกอบบนแผงระบบ
1 ขั้วต่อแบตเตอรี่ CMOS21 ขั้วต่อ SATA 0-3
2 ขั้วต่อ PCIe 222 ขั้วต่อ SATA 8-11
3 ขั้วต่อ PCIe 123 ขั้วต่อ USB ภายใน 3
4 ขั้วต่อแผงข้อมูลตัวดำเนินการ24 ขั้วต่อ USB ภายใน 4
5 ขั้วต่อสัญญาณแผงจ่ายไฟ25 TPM1/TCM2 ขั้วต่อ (สำหรับจีนแผ่นดินใหญ่เท่านั้น)
6 ขั้วต่อไฟแผงจ่ายไฟ26 ขั้วต่อเปิดใช้งานช่องเสียบ PCIe 83
7 ขั้วต่อพัดลม 427 ช่องเสียบ PCIe 9 (โปรเซสเซอร์ 1)
8 ช่องเสียบ DIMM 17-24 (โปรเซสเซอร์ 2)28 ช่องเสียบ PCIe 8 (โปรเซสเซอร์ 2)3
9 ขั้วต่อ PCIe 329 ช่องเสียบ PCIe 7 (โปรเซสเซอร์ 2)
10 ขั้วต่อพัดลม 330 ช่องเสียบ PCIe 6 (โปรเซสเซอร์ 2)
11 ช่องเสียบโปรเซสเซอร์ 231 ช่องเสียบ PCIe 5 (โปรเซสเซอร์ 2)
12 ขั้วต่อไฟฟ้า CFF RAID32 ช่องเสียบ DIMM 9-16 (โปรเซสเซอร์ 1)
13 ขั้วต่อพัดลม 233 ช่องเสียบโปรเซสเซอร์ 1
14 ช่องเสียบ DIMM 25-32 (โปรเซสเซอร์ 2)34 ช่องเสียบ DIMM 1-8 (โปรเซสเซอร์ 1)
15 ขั้วต่อ PCIe 4335 ขั้วต่อสวิตช์ป้องกันการบุกรุก
16 ขั้วต่อสัญญาณ M.236 ช่องเสียบ PCIe 4 (โปรเซสเซอร์ 2)
17 ขั้วต่อพัดลม 137 ช่องเสียบ PCIe 3 (โปรเซสเซอร์ 1)
18 ขั้วต่อ USB ด้านหน้า38 ช่องเสียบ PCIe 2 (โปรเซสเซอร์ 1)
19 ขั้วต่อไฟฟ้า M.239 ช่องเสียบ PCIe 1 (โปรเซสเซอร์ 1)
20 ขั้วต่อ SATA 4-7 
หมายเหตุ
  • 1 Trusted Platform Module

  • 2 Trusted Cryptography Module

  • 3 28 ช่องเสียบ PCIe 8 ปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น เชื่อมต่อ 26 ขั้วต่อเปิดใช้งานช่องเสียบ PCIe 8 กับ 15 ขั้วต่อ NVMe 4 เพื่อเปิดใช้งานช่องเสียบ PCIe 8