Skip to main content

การเปลี่ยนโครงยึด EIA

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดและติดตั้งโครงยึด EIA ของเซิร์ฟเวอร์ในฟอร์มแฟคเตอร์แบบตู้แร็ค

หมายเหตุ
ส่วนนี้จะใช้กับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีการติดตั้งโครงยึด EIA ไว้เท่านั้น