Skip to main content

การเปลี่ยนตัวครอบไดรฟ์ออพติคอล

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดและติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ออพติคอล

หมายเหตุ
ส่วนนี้จะใช้กับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีการติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ออพติคอลไว้เท่านั้น