Skip to main content

ถอดตัวครอบไดรฟ์ออพติคอล

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดตัวครอบไดรฟ์ออพติคอล

เกี่ยวกับงานนี้

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และถอดสายไฟทั้งหมดออกสำหรับงานนี้

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

 • หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในแร็ค ให้ถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค

ขั้นตอน

 1. เตรียมการสำหรับงานนี้
  1. ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ ดู ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์
  2. ถอดประตูนิรภัย ดู ถอดประตูนิรภัย
  3. ถอดฝาหน้า ดู ถอดฝาหน้า
  4. ถอดไดรฟ์ออพติคอล เทปไดรฟ์ และแผงครอบ (หากมี) ที่ติดตั้งทั้งหมดออกจากตัวครอบไดรฟ์ออพติคอล ดู ถอดไดรฟ์แบบออปติคัลหรือเทปไดรฟ์ และ ถอดส่วนประกอบอะแดปเตอร์ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 5.25- นิ้ว
 2. ถอดตัวครอบไดรฟ์ออพติคอล
  รูปที่ 1. การถอดตัวครอบไดรฟ์ออพติคอล
  Optical drive cage removal
  1. ยกและจับแถบยึดสีน้ำเงินไว้
  2. ค่อยๆ ดึงตัวครอบไดรฟ์ออพติคอลออกพร้อมกับเลื่อนออกไปยังพื้นที่ว่างในตัวเครื่อง

หลังจากดำเนินการเสร็จ

 • ติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ส่วนขยายหรือตัวครอบไดรฟ์ออพติคอล โปรดดู ติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ส่วนขยาย หรือ ติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ออพติคอล

 • หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube