Skip to main content

ถอดไดรฟ์แบบออปติคัลหรือเทปไดรฟ์

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดไดรฟ์แบบออปติคัลหรือเทปไดรฟ์

เกี่ยวกับงานนี้

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
S006
Laser hazard
ข้อควรระวัง
เมื่อมีการติดตั้งผลิตภัณฑ์เลเซอร์ (เช่น CD-ROM, ไดรฟ์ DVD, อุปกรณ์ใยแก้วนำแสง หรือตัวส่งสัญญาณ) โปรดตระหนักถึงเรื่องต่อไปนี้:
 • ห้ามถอดฝาครอบออก การถอดฝาครอบผลิตภัณฑ์เลเซอร์ออกอาจเป็นผลให้เกิดการแผ่รังสีเลเซอร์ที่เป็นอันตรายได้ ไม่มีชิ้นส่วนใดภายในอุปกรณ์ที่สามารถซ่อมบำรุงได้
 • การใช้ปุ่มควบคุมหรือปรับแต่ง หรือดำเนินกระบวนการใดๆ นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในเอกสารนี้อาจก่อให้เกิดการแผ่รังสีที่เป็นอันตรายได้
S007
Laser hazard
ข้อควรระวัง
ผลิตภัณฑ์นี้มีเลเซอร์ประเภท 1M ห้ามมองด้วยทัศนอุปกรณ์โดยตรง
หมายเหตุ
ส่วนนี้จะใช้กับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มาพร้อมไดรฟ์ออพติคอลหรือเทปไดรฟ์เท่านั้น สำหรับรุ่นที่มาพร้อมอะแดปเตอร์ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 5.25 นิ้ว ดู ถอดส่วนประกอบอะแดปเตอร์ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 5.25- นิ้ว
ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และถอดสายไฟทั้งหมดออกสำหรับงานนี้

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

 • หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในแร็ค ให้ถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค

หมายเหตุ
ภาพประกอบต่อไปนี้อ้างอิงตามสถานการณ์ที่คุณถอดไดรฟ์แบบออปติคัล ขั้นตอนจะคล้ายคลึงกับขั้นตอนการถอดเทปไดรฟ์

ขั้นตอน

 1. เตรียมการสำหรับงานนี้
  1. ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ ดู ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์
  2. ถอดประตูนิรภัย ดู ถอดประตูนิรภัย
  3. ถอดฝาหน้า ดู ถอดฝาหน้า
 2. ถอดสายออกจากด้านหลังของไดรฟ์ออพติคอลหรือเทปไดรฟ์
 3. ถอดไดรฟ์ออพติคอลหรือเทปไดรฟ์
  รูปที่ 1. การถอดไดรฟ์ออปติคัล
  Optical drive removal
  1. กดแถบปลดล็อคค้างไว้
  2. ค่อยๆ ดึงไดรฟ์ออพติคอลหรือเทปไดรฟ์พร้อมกันเพื่อถอดออกจากตัวเครื่อง

หลังจากดำเนินการเสร็จ

 1. ติดตั้งไดรฟ์ออพติคอล เทบไดรฟ์ หรือแผงครอบใหม่เพื่อครอบช่องใส่ไดรฟ์ ดู ติดตั้งไดรฟ์แบบออปติคัลหรือเทปไดรฟ์ ในการติดตั้งแผงครอบ ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. เสียบแผงครอบในช่องใส่ไดรฟ์ที่ว่างอยู่

   รูปที่ 2. การติดตั้งแผงครอบช่องใส่ไดรฟ์
   Drive bay filler installation
  2. ติดตั้งฝาครอบของแผงครอบช่องใส่ไดรฟ์ในฝาหน้า จากนั้น ติดตั้งฝาหน้าเข้ากับตัวเครื่อง

   รูปที่ 3. การติดตั้งฝาครอบของแผงครอบช่องใส่ไดรฟ์
   Drive bay filler cover installation
 2. ถอดส่วนยึดออกจากไดรฟ์แบบออปติคัลหรือเทปไดรฟ์ที่ถอดออก แล้วติดตั้งส่วนยึดเข้ากับตัวเครื่อง

  รูปที่ 4. การติดตั้งส่วนยึดไดรฟ์
  Drive retainer installation
 3. หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube