Skip to main content

ติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ออพติคอล

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ออพติคอล

เกี่ยวกับงานนี้

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
ข้อควรสนใจ
  • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

  • ปิดเซิร์ฟเวอร์และถอดสายไฟทั้งหมดออกสำหรับงานนี้

  • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

ติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ออพติคอล
รูปที่ 1. การติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ออพติคัล
Optical drive cage installation
  1. ยกและจับแถบยึดสีน้ำเงินไว้
  2. ค่อยๆ ดันตัวครอบไดรฟ์ออพติคัลพร้อมกับเลื่อนเข้าไปในช่องใส่จนกว่าจะเข้าที่

หลังจากดำเนินการเสร็จ

  1. ติดตั้งไดรฟ์ออพติคอล เทปไดรฟ์ และแผงครอบ (หากมี) กลับเข้าไปยังตัวครอบไดรฟ์ออพติคอล ดู ติดตั้งไดรฟ์แบบออปติคัลหรือเทปไดรฟ์ และ ติดตั้งส่วนประกอบอะแดปเตอร์ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 5.25- นิ้ว

  2. ติดตั้งฝาหน้าใหม่ ดู ติดตั้งฝาหน้า

  3. ติดตั้งประตูนิรภัยกลับเข้าที่ ดู ติดตั้งประตูนิรภัย

  4. ติดตั้งฝาครอบเซิร์ฟเวอร์กลับเข้าที่ ดู ติดตั้งฝาครอบเซิร์ฟเวอร์

  5. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube