Skip to main content

ไฟ LED แหล่งจ่ายไฟ

หัวข้อนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับไฟ LED แสดงสถานะแหล่งจ่ายไฟต่างๆ และคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการที่สอดคล้องกัน

เซิร์ฟเวอร์จำเป็นต้องมีส่วนประกอบขั้นต่ำดังต่อไปนี้เพื่อให้ไฟ LED พลังงาน AC บนแหล่งจ่ายไฟติดสว่าง:

 • แหล่งจ่ายไฟ

 • สายไฟ

 • การจ่ายไฟเข้าอย่างเหมาะสมจากแหล่งพลังงาน

เซิร์ฟเวอร์จำเป็นต้องมีส่วนประกอบขั้นต่ำดังต่อไปนี้เพื่อการเริ่มทำงาน:

ตารางต่อไปนี้อธิบายปัญหาต่างๆ ที่ระบุได้โดยสถานะชุดไฟ LED แหล่งจ่ายพลังงานและไฟ LED การเปิดเครื่องบนแผงตัวดำเนินการด้านหน้า รวมถึงการดำเนินการที่แนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาที่ตรวจพบ

ไฟ LED แหล่งจ่ายไฟรายละเอียดการดำเนินการหมายเหตุ
AC

DC

ข้อผิดพลาด

ติดติดดับการปฏิบัติการปกติ เซิร์ฟเวอร์ทำงานอย่างถูกต้อง
ดับดับดับไม่มีการจ่ายพลังงานไปยังเซิร์ฟเวอร์, เกิดปัญหากับแหล่งพลังงาน AC หรือแหล่งจ่ายไฟทำงานล้มเหลว
 1. ตรวจสอบแหล่งพลังงาน AC ที่จ่ายให้เซิร์ฟเวอร์

 2. ตรวจดูให้แน่ใจว่าเสียบสายไฟเข้ากับแหล่งพลังงานที่ใช้งานได้

 3. เริ่มระบบเซิร์ฟเวอร์อีกครั้ง หากยังพบข้อผิดพลาดอยู่ ตรวจสอบไฟ LED แหล่งจ่ายไฟ

 4. เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ

 
ดับดับติดไม่มีการจ่ายไฟเข้าไปยังแหล่งจ่ายไฟ หรือแหล่งจ่ายไฟตรวจพบปัญหาภายใน
 1. ตรวจดูให้แน่ใจว่าเสียบสายไฟเข้ากับแหล่งพลังงานที่ใช้งานได้

 2. เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ

กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีการจ่ายไฟให้กับเซิร์ฟเวอร์จากแหล่งจ่ายไฟชุดที่สองเท่านั้น
ดับติดดับแหล่งจ่ายไฟทำงานล้มเหลวเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ 
ติดกะพริบดับแหล่งจ่ายไฟอยู่ในโหมด Zero-output (สแตนด์บาย) เมื่อมีปริมาณการใช้พลังงานรวมต่ำ ระบบจะใช้แหล่งพลังงานชุดใดชุดหนึ่งเพื่อมอบกำลังไฟทั้งหมด ขณะที่แหล่งจ่ายไฟชุดที่เหลือทำงานในโหมดนี้โหมดขั้นสูงของ Zero-output จะเปิดใช้งานเป็นค่าเริ่มต้น และชุดแหล่งจ่ายไฟที่สแตนด์บายจะทำงานเป็นปกติเมื่อการใช้พลังงานเพิ่มสูงขึ้น หากต้องการปิดใช้งานโหมด Zero-output ให้เลือก F1 -> System Settings -> Power -> Zero Output -> Disable 
ดับติดติดแหล่งจ่ายไฟบกพร่องเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ 
ติดดับดับระบบปิดทำงาน: ระบบเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ เซิร์ฟเวอร์ทำงานอย่างถูกต้อง
   ระบบเปิดใช้งาน: แหล่งจ่ายไฟเสียบไม่เข้าที่, I/O Book แบบมาตรฐานทำงานบกพร่อง หรือแหล่งจ่ายไฟทำงานบกพร่อง
 1. เสียบแหล่งจ่ายไฟให้แน่น

 2. เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ

 3. เปลี่ยน I/O Book แบบมาตรฐาน

โดยปกติแสดงว่าแหล่งจ่ายไฟเสียบไม่เข้าที่
ติดดับติดแหล่งจ่ายไฟบกพร่องเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ 
ติดติดติดแหล่งจ่ายไฟบกพร่องเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ