Skip to main content

LED บนแผงระบบ

ภาพประกอบในส่วนนี้แสดงไฟ LED ที่อยู่บนแผงระบบ

รูปที่ 1. LED บนแผงระบบ
System-board LEDs
 • 1 ลักษณะการทำงานของไฟ LED แสดงการทำงานของ FPGA (สีเขียว):

  • กะพริบ: FPGA ทำงานได้ตามปกติ
  • ติดหรือดับ: FPGA ไม่ทำงาน
 • 2 ลักษณะการทำงานของไฟ LED แสดงการทำงานของ ME (สีเขียว):

  • กะพริบ: PCH ME กำลังทำงานปกติ
  • ติดหรือดับ: PCH ME ทำงานผิดปกติ
 • 3 ลักษณะการทำงานของไฟ LED แสดงการทำงานของ XCC (สีเขียว):

  • กะพริบเร็ว: XCC กำลังเริ่มต้น
  • กะพริบ (ประมาณหนึ่งครั้งต่อวินาที): XCC ทำงานปกติ
  • ดับหรือติดเสมอ: XCC ทำงานไม่ถูกต้องหรือทำงานผิดปกติ
 • 4 ลักษณะการทำงานของไฟ LED แสดงข้อผิดพลาดของ DIMM (เหลืองอำพัน):

  • ติดสว่าง: เกิดข้อผิดพลาดกับ DIMM ตัวที่ระบุโดยไฟ LED ดังกล่าว