Skip to main content

มุมมองด้านหน้า

ส่วนนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับตัวควบคุม, ไฟ LED และขั้วต่อที่ด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์

หมายเหตุ
มุมมองด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์รุ่นต่างๆ ตามการกำหนดค่าช่องใส่ไดรฟ์:

ขั้วต่อบนโมดูล I/O ด้านหน้า

รูปที่ 1. ขั้วต่อบนโมดูล I/O ด้านหน้า

ตารางที่ 1. ขั้วต่อบนโมดูล I/O ด้านหน้า
1 ขั้วต่อ USB 3.1 Gen 1 ด้านหน้า2 พอร์ตการจัดการระบบ XCC (ขั้วต่อ USB 2.0)

กลับไปที่ด้านบน

 

รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว สิบสองตัว

รูปที่ 2. มุมมองด้านหน้าของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้วสิบสองชุด
Front view of server models with twelve 3.5-inch drive bays
ตารางที่ 2. ส่วนประกอบบนรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้วสิบสองชุด
1 โมดูล I/O ด้านหน้า5 ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว 8-11
2 ไฟ LED แสดงกิจกรรมไดรฟ์ (สีเขียว)6 ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว 4-7
3 ไฟ LED แสดงสถานะของไดรฟ์ (สีเหลือง)7 ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว 0-3
4 ช่องใส่ไดรฟ์ออพติคอล 1-28 ขาตั้ง

1 โมดูล I/O ด้านหน้า

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับไฟ LED แผงตัวดำเนินการด้านหน้าบนโมดูล I/O ด้านหน้านี้ โปรดดูที่ ไฟ LED แผงตัวดำเนินการด้านหน้า

2 3 ไฟ LED แสดงกิจกรรมไดรฟ์ (สีเขียว) และ ไฟ LED แสดงสถานะของไดรฟ์ (สีเหลือง)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟ LED ไดรฟ์ โปรดดูที่ ไฟ LED ของไดรฟ์

4 ช่องใส่ไดรฟ์ออพติคอล 1-2

เซิร์ฟเวอร์อาจมาพร้อมไดรฟ์ออพติคอลที่ติดตั้งอยู่ในช่องใส่ไดรฟ์ออพติคอลขนาด 5.25 นิ้วด้านล่าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น ช่องใส่ไดรฟ์ออพติคอลขนาด 5.25 นิ้วด้านบนมีไว้สำหรับไดรฟ์ออพติคอลหรือเทปไดรฟ์รอง บางรุ่นจะมีไดรฟ์แบบออปติคัลหรือเทปไดรฟ์รองติดตั้งอยู่

5 6 7 ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว

ช่องใส่ไดรฟ์จะใช้เพื่อติดตั้งไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว เมื่อคุณติดตั้งไดรฟ์ ให้ทำตามลำดับหมายเลขของช่องใส่ไดรฟ์ ความสมบูรณ์ของ EMI และการระบายความร้อนของเซิร์ฟเวอร์จะได้รับการป้องกันโดยการบรรจุลงไดรฟ์ในช่องใส่ไดรฟ์ทั้งหมด ช่องใส่ไดรฟ์ที่ว่างจะต้องปิดไว้ด้วยฝาครอบช่องใส่ไดรฟ์หรือแผงครอบไดรฟ์

หมายเหตุ
สำหรับเซิร์ฟเวอร์รุ่นที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้วที่รองรับไดรฟ์ NVMe สามารถติดตั้งไดรฟ์ NVMe ได้สูงสุดสิบสองชุดบนช่องใส่ 0-3, 4-7 และ 8-11

8 ขาตั้ง

สำหรับรุ่นที่มีฟอร์มแฟคเตอร์แบบทาวเวอร์ ขาตั้งจะช่วยให้เซิร์ฟเวอร์ตั้งได้มั่นคง

กลับไปที่ด้านบน

 

รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว สิบหกช่อง

รูปที่ 3. มุมมองด้านหน้าของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้วสิบหกชุด
Front view of server models with sixteen 3.5-inch drive bays
ตารางที่ 3. ส่วนประกอบบนรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว สิบหกชุด
1 โมดูล I/O ด้านหน้า5 ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว 8-11
2 ไฟ LED แสดงกิจกรรมไดรฟ์ (สีเขียว)6 ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว 4-7
3 ไฟ LED แสดงสถานะของไดรฟ์ (สีเหลือง)7 ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว 0-3
4 ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว 12-158 ขาตั้ง

1 โมดูล I/O ด้านหน้า

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับไฟ LED แผงตัวดำเนินการด้านหน้าบนโมดูล I/O ด้านหน้านี้ โปรดดูที่ ไฟ LED แผงตัวดำเนินการด้านหน้า

2 3 ไฟ LED แสดงกิจกรรมไดรฟ์ (สีเขียว) และ ไฟ LED แสดงสถานะของไดรฟ์ (สีเหลือง)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟ LED ไดรฟ์ โปรดดูที่ ไฟ LED ของไดรฟ์

4 5 6 7 ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว

ช่องใส่ไดรฟ์จะใช้เพื่อติดตั้งไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว เมื่อคุณติดตั้งไดรฟ์ ให้ทำตามลำดับหมายเลขของช่องใส่ไดรฟ์ ความสมบูรณ์ของ EMI และการระบายความร้อนของเซิร์ฟเวอร์จะได้รับการป้องกันโดยการบรรจุลงไดรฟ์ในช่องใส่ไดรฟ์ทั้งหมด ช่องใส่ไดรฟ์ที่ว่างจะต้องปิดไว้ด้วยฝาครอบช่องใส่ไดรฟ์หรือแผงครอบไดรฟ์

หมายเหตุ
สำหรับเซิร์ฟเวอร์รุ่นที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้วที่รองรับไดรฟ์ NVMe สามารถติดตั้งไดรฟ์ NVMe ได้สูงสุดสิบหกชุดบนช่องใส่ 0-3, 4-7, 8-11 และ 12-15

8 ขาตั้ง

สำหรับรุ่นที่มีฟอร์มแฟคเตอร์แบบทาวเวอร์ ขาตั้งจะช่วยให้เซิร์ฟเวอร์ตั้งได้มั่นคง

กลับไปที่ด้านบน

 

รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว สามสิบสองช่อง

รูปที่ 4. มุมมองด้านหน้าของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว สามสิบสองช่อง
Front view of server models with thirty-two 2.5-inch drive bays
ตารางที่ 4. ส่วนประกอบบนรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว สามสิบสองช่อง
1 โมดูล I/O ด้านหน้า6 ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว 16-23
2 ไฟ LED แสดงกิจกรรมไดรฟ์ (สีเขียว)7 ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว 8-15
3 ไฟ LED แสดงสถานะของไดรฟ์ (สีเหลือง)8 ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว 0-7
4 ช่องใส่ไดรฟ์ออพติคอล 1-29 ขาตั้ง
5 ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว 24-31 

1 โมดูล I/O ด้านหน้า

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับไฟ LED แผงตัวดำเนินการด้านหน้าบนโมดูล I/O ด้านหน้านี้ โปรดดูที่ ไฟ LED แผงตัวดำเนินการด้านหน้า

2 3 ไฟ LED แสดงกิจกรรมไดรฟ์ (สีเขียว) และ ไฟ LED แสดงสถานะของไดรฟ์ (สีเหลือง)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟ LED ไดรฟ์ โปรดดูที่ ไฟ LED ของไดรฟ์

4 ช่องใส่ไดรฟ์ออพติคอล 1-2

เซิร์ฟเวอร์อาจมาพร้อมไดรฟ์ออพติคอลที่ติดตั้งอยู่ในช่องใส่ไดรฟ์ออพติคอลขนาด 5.25 นิ้วด้านล่าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น ช่องใส่ไดรฟ์ออพติคอลขนาด 5.25 นิ้วด้านบนมีไว้สำหรับไดรฟ์ออพติคอลหรือเทปไดรฟ์รอง บางรุ่นจะมีไดรฟ์แบบออปติคัลหรือเทปไดรฟ์รองติดตั้งอยู่

5 6 7 8 ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว

ช่องใส่ไดรฟ์จะใช้เพื่อติดตั้งไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว เมื่อคุณติดตั้งไดรฟ์ ให้ทำตามลำดับหมายเลขของช่องใส่ไดรฟ์ ความสมบูรณ์ของ EMI และการระบายความร้อนของเซิร์ฟเวอร์จะได้รับการป้องกันโดยการบรรจุลงไดรฟ์ในช่องใส่ไดรฟ์ทั้งหมด ช่องใส่ไดรฟ์ที่ว่างจะต้องปิดไว้ด้วยฝาครอบช่องใส่ไดรฟ์หรือแผงครอบไดรฟ์

หมายเหตุ
สำหรับรุ่นช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้วที่รองรับไดรฟ์ NVMe สามารถติดตั้งไดรฟ์ NVMe ได้สูงสุดยี่สิบสี่ตัวในช่องใส่ 0-7, 8-15 และ 16-23

9 ขาตั้ง

สำหรับรุ่นที่มีฟอร์มแฟคเตอร์แบบทาวเวอร์ ขาตั้งจะช่วยให้เซิร์ฟเวอร์ตั้งได้มั่นคง

กลับไปที่ด้านบน