Skip to main content

การขอรับความช่วยเหลือ

หากคุณต้องการความช่วยเหลือ บริการ หรือความช่วยเหลือด้านเทคนิค หรือแค่ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Lenovo โปรดใช้แผนการสนับสนุนของ Lenovo สำหรับ ThinkAgile VX

ดูรายละเอียดสำหรับแผนการสนับสนุนของ ThinkAgile VX ได้ที่เว็บไซต์ต่อไปนี้

การรับบันทึก VMware