Skip to main content

การแก้ไขปัญหา

บทนี้จะอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือวินิจฉัยและการแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยคุณแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของคลัสเตอร์

ข้อมูลที่รวบรวมในชุดการสนับสนุนโฮสต์ประกอบด้วยชื่อของโฮสต์ ESXi ที่ได้รับผลกระทบ บันทึก คำอธิบายเสมือน และข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของเครื่องที่ได้รับผลกระทบ ชุดการสนับสนุนโฮสต์ช่วยวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาเฉพาะสำหรับการปรับใช้ของคุณ เมื่อจัดการกับกรณีการสนับสนุน ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของ Lenovo อาจขอให้คุณรวบรวมชุดการสนับสนุนโฮสต์