Skip to main content

การแก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์

บทนี้จะอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือวินิจฉัยและการแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยคุณแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของคลัสเตอร์

การดูล็อกเหตุการณ์ของระบบ

การแก้ไขปัญหา

  1. รวบรวม ID ข้อความเหตุการณ์

  2. ไปที่ เอกสารฮาร์ดต์แวร์ของ Lenovo และค้นหาด้วย ID ข้อความ

  3. ค้นหาข้อความสำหรับแพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์ในผลลัพธ์การค้นหา

  4. โปรดดูการตอบสนองจากผู้ใช้เพื่อแก้ไขปัญหา