Skip to main content

ไดรฟ์รุ่น 2.5 นิ้ว สี่ช่องใส่

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายเคเบิลสำหรับไดรฟ์รุ่น 2.5 นิ้ว สี่ช่องใส่

ไดรฟ์รุ่น 2.5 นิ้ว สี่ช่องใส่
 • แบ็คเพลนของ SAS/SATA แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว สี่ช่องใส่

  รูปที่ 1. แบ็คเพลนของ SAS/SATA แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว สี่ช่องใส่
  Four 2.5-inch hot-swap SAS/SATA backplane
  ตารางที่ 1. ส่วนประกอบบน SAS/SATA แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว สี่ช่องใส่
  1 สายเซ็นเซอร์อุณหภูมิภายนอก3 สายไฟฟ้าของแบ็คเพลน
  2 สายสัญญาณเบ็ดเตล็ด 
 • การเดินสายเคเบิลสำหรับไดรฟ์ 2.5 นิ้ว สี่ช่องใส่

  รูปที่ 2. การเดินสายเคเบิลสำหรับไดรฟ์ 2.5 นิ้ว สี่ช่องใส่
  Four 2.5-inch drive cable routing
  ตารางที่ 2. ส่วนประกอบบนการเดินสายเคเบิลสำหรับไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว สี่ช่องใส่
  1 ตะกร้าจัดเก็บสายเคเบิลภายใน3 ขั้วต่อ SATA 1
  2 สาย SAS/SATA 
 • การเดินสายเคเบิลสำหรับไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว สี่ช่องใส่ ที่มี RAID ฮาร์ดแวร์

  รูปที่ 3. การเดินสายเคเบิลสำหรับไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว สี่ช่องใส่ ที่มี RAID ฮาร์ดแวร์
  Four 2.5-inch drive with hardware RAID cable routing
  ตารางที่ 3. ส่วนประกอบบนการเดินสายเคเบิลสำหรับไดรฟ์ที่มี RAID ฮาร์ดแวร์ 2.5 นิ้ว สี่ช่องใส่
  1 สาย SAS/SATA3 อะแดปเตอร์ RAID
  2 ตะกร้าจัดเก็บสายเคเบิลภายใน