Skip to main content

การเปลี่ยนช่องใส่ไดรฟ์เปล่า

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ในการถอดและติดตั้งช่องใส่ไดรฟ์เปล่าขนาด 2.5 นิ้ว

หมายเหตุ
ช่องใส่ไดรฟ์เปล่าขนาด 2.5 นิ้วใช้กับช่องใส่ไดรฟ์เปล่าบนแบ็คเพลนของไดรฟ์ ในขณะที่แผงเปล่าของช่องใส่ไดรฟ์ใช้กับช่องใส่เปล่าติดกับแบ็คเพลนแบบของไดรฟ์ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ตัว ดู รายการอะไหล่ เพื่อทำความเข้าใจสองส่วนประกอบนี้