Skip to main content

การเปลี่ยนตัวยก PCIe I/O (PIOR)

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ในการถอดและติดตั้งตัวยก PCIe I/O ซ้ายและขวาจากและลงในชัตเทิล