Skip to main content

ถอดฝาครอบสายด้านหลัง

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอด ฝาครอบสายเคเบิลด้านหลัง

ก่อนที่คุณจะถอด ฝาครอบสายเคเบิลด้านหลัง:
  1. อ่านเนื้อหาส่วนต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างไร้กังวล
  2. หากมีการติดตั้งส่วนประกอบโหนดขยายคอมพิวท์ในช่องใส่ ให้ถอดออก (ดู ถอดส่วนประกอบของโหนดขยายคอมพิวท์ออกจากช่องใส่)

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อถอด ฝาครอบสายเคเบิลด้านหลัง ออกไป
  1. ยกขึ้นตรงจุดสัมผัสสีฟ้าของ ฝาครอบสายเคเบิลด้านหลัง
    รูปที่ 1. การถอดฝาครอบสายเคเบิลด้านหลัง
    Rear cable cover removal
  2. ถอด ฝาครอบสายเคเบิลด้านหลัง

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง