Skip to main content

ถอดอุปกรณ์แปลงไฟ

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดอุปกรณ์แปลงไฟ

ก่อนถอดอุปกรณ์แปลงไฟออก ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. อ่านเนื้อหาส่วนต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
 2. ปิดเซิร์ฟเวอร์ ถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออก (ดูที่ ปิดเซิร์ฟเวอร์)

 3. ถอดช่องใส่ออกจากแร็ค หากจำเป็น

ในการถอดอุปกรณ์แปลงไฟ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนได้ที่:
ถอดอุปกรณ์แปลงไฟ
 • หากคุณจะถอดอุปกรณ์แปลงไฟโดยมีโหนดติดตั้งอยู่ในช่องใส่ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ถอดสกรูสองตัว

  2. ค่อยๆ ดันโครงยึดไปทางด้านหน้าและถอดออกจากช่องใส่

   • โหนด 1U 2

    รูปที่ 1. การถอดโครงยึด
    Bracket removal
  3. ค่อยๆ เอียงอุปกรณ์แปลงไฟขึ้นและถอดออกจากตัวครอบ

   • โหนด 1U 2

    รูปที่ 2. การถอดอุปกรณ์แปลงไฟ
    Power adapter removal
 • หากคุณจะถอดอุปกรณ์แปลงไฟลงที่ติดตั้งในโครงยึดอุปกรณ์แปลงไฟ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. คลายตะปูควง

  2. ถอดแท็บออกจากโครงยึดอุปกรณ์แปลงไฟ

  3. เลื่อนอุปกรณ์แปลงไฟออกจากโครงยึดอุปกรณ์แปลงไฟ

   หมายเหตุ
   ดูคู่มือการติดตั้งโครงยึดสำหรับรายละเอียดการติดตั้งโครงยึดราง DIN และโครงยึดแบบติดผนัง หากจำเป็น
   รูปที่ 3. การถอดอุปกรณ์แปลงไฟ
   Power adapter removal

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบที่บกพร่อง โปรดบรรจุชิ้นส่วนลงในหีบห่อเพื่อป้องกันความเสียหายจากการจัดส่ง นำบรรจุภัณฑ์ของชิ้นส่วนใหม่ที่ส่งมาถึงมาใช้ซ้ำ และปฏิบัติตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด