Skip to main content

ถอดโมดูลแผงจ่ายไฟ

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดโมดูลแผงจ่ายไฟ

ก่อนถอดโมดูลแผงจ่ายไฟ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. อ่านเนื้อหาส่วนต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
 2. ปิดเซิร์ฟเวอร์ ถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออก (ดูที่ ปิดเซิร์ฟเวอร์)

 3. ถอดโหนดออกจากช่องใส่ หากจำเป็น (โปรดดู ถอดโหนด)

ขั้นตอน

 1. ถอดสกรูที่ด้านล่างของเซิร์ฟเวอร์
 2. ถอดสกรูที่ด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์
 3. จับแถบและเลื่อนโมดูลแผงจ่ายไฟออกจากเซิร์ฟเวอร์อย่างระมัดระวัง
  • การถอดโมดูลแผงจ่ายไฟ 12 V
   รูปที่ 1. การถอดโมดูลแผงจ่ายไฟ 12 V
   12 V power distribution module removal
  • การถอดโมดูลแผงจ่ายไฟ -48 V
   รูปที่ 2. การถอดโมดูลแผงจ่ายไฟ -48 V
   -48V power distribution module removal

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบที่บกพร่อง โปรดบรรจุชิ้นส่วนลงในหีบห่อเพื่อป้องกันความเสียหายจากการจัดส่ง นำบรรจุภัณฑ์ของชิ้นส่วนใหม่ที่ส่งมาถึงมาใช้ซ้ำ และปฏิบัติตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด

วิดีโอสาธิต