Skip to main content

ถอดการ์ด TPM (สำหรับจีนแผ่นดินใหญ่เท่านั้น)

ใช้ข้อมูลนี้เพื่อถอดการ์ด TPM (สำหรับจีนแผ่นดินใหญ่เท่านั้น)

ก่อนถอดการ์ด TPM (สำหรับจีนแผ่นดินใหญ่เท่านั้น) ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. อ่านเนื้อหาส่วนต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
  2. ปิดเซิร์ฟเวอร์ ถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออก (ดูที่ ปิดเซิร์ฟเวอร์)

  3. ถอดโหนดออกจากช่องใส่ หากจำเป็น (โปรดดู ถอดโหนด)

ขั้นตอน

  1. กดสลักปลดล็อคค้างไว้
  2. ยกการ์ด TPM (สำหรับจีนแผ่นดินใหญ่เท่านั้น) ออกจากเซิร์ฟเวอร์
    รูปที่ 1. การถอดการ์ด TPM (สำหรับจีนแผ่นดินใหญ่เท่านั้น)
    TPM card (for Chinese Mainland only) removal

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบที่บกพร่อง โปรดบรรจุชิ้นส่วนลงในหีบห่อเพื่อป้องกันความเสียหายจากการจัดส่ง นำบรรจุภัณฑ์ของชิ้นส่วนใหม่ที่ส่งมาถึงมาใช้ซ้ำ และปฏิบัติตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด

วิดีโอสาธิต