Skip to main content

FQXPMER0004I : การลบไดรฟ์จัดเก็บภายในสำเร็จแล้ว

การลบไดรฟ์จัดเก็บภายในสำเร็จแล้ว

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ