Skip to main content

FQXPMSR0001K: พบอะแดปเตอร์ RAID ที่ไม่สนับสนุน

พบอะแดปเตอร์ RAID ที่ไม่สนับสนุน

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้

  1. ตรวจสอบเว็บไซต์บริการสนับสนุนของ Lenovo ต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับอะแดปเตอร์ RAID http://www.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเฟิร์มแวร์ของอะแดปเตอร์ RAID, LXPM และ UEFI เป็นระดับล่าสุด
  3. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค