Skip to main content

FQXSFMA0042K : Intel Optane PMEM ไม่รองรับด้วยโปรเซสเซอร์ของระบบนี้

Intel Optane PMEM ไม่รองรับด้วยโปรเซสเซอร์ของระบบนี้

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

การดำเนินการของผู้ใช้

ตรวจสอบการกำหนดค่าหน่วยความจำของระบบโดยใช้เครื่องมือกำหนดค่าหน่วยความจำด้านล่าง: https://dcsc.lenovo.com/#/memory_configuration