Skip to main content

FQXSFPU4043G : การอัปเดตเฟิร์มแวร์ TPM ถูกยกเลิก ระบบกำลังรีบูต...

การอัปเดตเฟิร์มแวร์ TPM ถูกยกเลิก ระบบกำลังรีบูต...

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ