Skip to main content

โหมดจำกัดการเข้าถึงระบบ

ดูหัวข้อนี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโหมดจำกัดการเข้าถึงระบบและคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องใน Lenovo XClarity Controller

เมื่อโหมดจำกัดการเข้าถึงระบอยู่ในสถานะใช้งานอยู่ จะไม่สามารถบูตระบบได้ และไม่อนุญาตให้เข้าถึง SED AK

เข้าสู่ระบบเว็บอินเทอร์เฟซ Lenovo XClarity Controller และไปที่ BMC Configuration > Security > System Lockdown Mode เพื่อกำหนดค่าคุณลักษณะการรักษาความปลอดภัย

หมายเหตุ
เมื่อสถานะของ การควบคุมโหมดจำกัดการเข้าถึงระบบ บนหน้าแรกของเว็บอินเทอร์เฟซ Lenovo XClarity Controller เป็น XClarity Controller สามารถเปลี่ยนสถานะของโหมดจำกัดการเข้าถึงระบบได้ใน XCC ดู เปิดใช้งานหรือปลดล็อคระบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การตรวจจับการบุกรุกตัวเครื่อง

การตรวจจับการบุกรุกตัวเครื่องถูก เปิดใช้งาน ระบบจะตรวจจับการเคลื่อนไหวทางกายภาพของฝาครอบด้านบน หากเปิดฝาครอบด้านบนโดยไม่คาดคิด ระบบจะเข้าสู่โหมดจำกัดการเข้าถึงระบบโดยอัตโนมัติ