Skip to main content

ชิ้นส่วนที่ให้มาในบรรจุภัณฑ์ของโหนดคอมพิวท์

เมื่อคุณได้รับโหนดคอมพิวท์ ให้ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ที่จัดส่งมาพร้อมกับชิ้นส่วนทุกชิ้นที่ควรได้รับ

บรรจุภัณฑ์ของโหนดคอมพิวท์ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้:
  • โหนดคอมพิวท์

  • เอกสารฉบับพิมพ์