Skip to main content

ข้อความ

เมื่อพยายามแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโหนดคอมพิวเตอร์ของคุณ หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดคือการเริ่มต้นด้วยบันทึกเหตุการณ์ของแอปพลิเคชันที่จัดโหนดคอมพิวเตอร์

  • หากคุณกำลังจัดการโหนดคอมพิวท์จาก Lenovo XClarity Administrator ให้เริ่มต้นด้วยบันทึกเหตุการณ์ Lenovo XClarity Administrator

  • หากคุณกำลังใช้แอปพลิเคชันการจัดการอื่นๆ บางแอปพลิเคชัน ให้เริ่มต้นด้วยบันทึกเหตุการณ์ Lenovo XClarity Controller

บันทึกเหตุการณ์จะมีเหตุการณ์ฮาร์ดแวร์ของโหนดคอมพิวท์ที่บันทึกโดย Lenovo XClarity Controller หรือโดย UEFI นอกจากนี้ เหตุการณ์ยังสามารถสร้างขึ้นได้เมื่อคุณดำเนินการการทดสอบการวินิจฉัยฮาร์ดไดรฟ์หรือหน่วยความจำผ่าน Lenovo XClarity Provisioning Manager (อย่างไรก็ตามเหตุการณ์เหล่านี้จะไม่เก็บไว้ในบันทึกเหตุการณ์)

ใช้ส่วนนี้ในการดูเหตุการณ์ที่สามารถสร้างโดย Lenovo XClarity Controller, UEFI หรือ Lenovo XClarity Provisioning Manager สำหรับแต่ละเหตุการณ์ จะมีการดำเนินการของผู้ใช้เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจว่าจะต้องทำอะไรในการแก้ไขปัญหา