Skip to main content

ติดตั้งโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ RAID

ใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดตั้งโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ RAID

ก่อนการติดตั้งโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ RAID ให้นำหีบห่อป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ RAID ตัวใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการพ่นสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ RAID ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต

ในการติดตั้งโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ RAID ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได้ที่:

  1. สังเกตแนวตำแหน่งของโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ RAID แล้วค่อยๆ กดแถบบนแผ่นกั้นลมตามภาพ และติดตั้งโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ RAID ลงบนแผ่นกั้นลมพร้อมกัน
    รูปที่ 1. การติดตั้งโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ RAID
    RAID super capacitor module installation

  2. เชื่อมต่อโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ RAID กับอะแดปเตอร์ RAID โดยใช้สายต่อขยาย
    รูปที่ 2. การเชื่อมต่อโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ RAID กับอะแดปเตอร์ RAID
    Connect the cable of the RAID super capacitor.

ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์