Skip to main content

ถอดโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ RAID

ใช้ข้อมูลนี้เพื่อถอดโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ RAID

ในการถอดโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ RAID ให้ดำเนินขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการถอดได้ที่:

  1. ถอดสายเคเบิลของโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ RAID
  2. ค่อยๆ กดแถบบนแผ่นกั้นลมตามภาพ และถอดโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ RAID ออกจากแผ่นกั้นลมพร้อมกัน
    รูปที่ 1. การถอดโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ RAID
    RAID super capacitor module removal

หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ RAID ชุดเก่า ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ และใช้วัสดุที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง