Skip to main content

ติดตั้งพัดลมระบบ

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งพัดลมระบบ

ก่อนการติดตั้งพัดลมระบบ:
  1. ถอดแผ่นกั้นอากาศ ดู ถอดแผ่นกั้นอากาศ

  2. ให้นำบรรจุภัณฑ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุพัดลมระบบใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำพัดลมระบบใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต

ในการติดตั้งพัดลมระบบ ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได้ที่:
รูปที่ 1. การติดตั้งพัดลมระบบ
System fan installation

  1. กดโครงยึดตัวครอบพัดลมเข้ากับด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์
  2. วางพัดลมระบบใหม่ โดยให้ลูกศรสัญลักษณ์การถ่ายเทอากาศบนพัดลมชี้ไปทางด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์ แล้วใส่พัดลมเข้ากับโครงยึด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพัดลมยึดเข้าที่อย่างแน่นหนาในช่องเสียบบนโครงยึดพัดลม
    หมายเหตุ
    การถ่ายเทอากาศที่ถูกต้องต้องมาจากทางด้านหน้าไปยังด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์
  3. ต่อสายเคเบิลของพัดลมเข้ากับแผงระบบ

ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์