Skip to main content

ติดตั้งส่วนประกอบ I/O ด้านหน้า

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งส่วนประกอบ I/O ด้านหน้า

ก่อนคุณติดตั้งส่วนประกอบ I/O ด้านหน้า ให้นำหีบห่อป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุส่วนประกอบ I/O ด้านหน้าตัวใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการพ่นสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำส่วนประกอบ I/O ด้านหน้าใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต

ในการติดตั้งส่วนประกอบ I/O ด้านหน้า ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได้ที่:

  1. เสียบส่วนประกอบ I/O ด้านหน้าใหม่เข้าในช่องใส่ที่สอดคล้องกันในตัวเครื่อง จากนั้นขันสกรูเพื่อยึดส่วนประกอบ I/O ด้านหน้า
    รูปที่ 1. การติดตั้งชุด I/O ตัวหน้า
    Front I/O assembly installation

  2. เชื่อมต่อสาย VGA 1 ด้านหน้า, สาย USB 2 และสายแผงข้อมูลของตัวดำเนินการ 3 เข้ากับแผงระบบ
    รูปที่ 2. การเชื่อมต่อด้วยสายต่างๆ ของส่วนประกอบ I/O ด้านหน้า
    Front I/O assembly cable connection

หลังการติดตั้งส่วนประกอบ I/O ด้านหน้า ให้ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ โปรดดู การดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์