Skip to main content

ติดตั้งตัวครอบพัดลมระบบ

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งตัวครอบพัดลมระบบ

ก่อนการติดตั้งตัวครอบพัดลมระบบ ให้นำหีบห่อป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุตัวครอบพัดลมระบบตัวใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการพ่นสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำตัวครอบพัดลมระบบใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต

ในการติดตั้งตัวครอบพัดลมระบบ ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได้ที่:
รูปที่ 1. การติดตั้งตัวครอบพัดลมระบบ
System fan cage installation

  1. จัดแนวรูในตัวครอบพัดลมระบบให้ตรงกับช่องสกรูบนตัวเครื่อง แล้วกดตัวครอบพัดลมระบบลงบนตัวเครื่องโดยตรง
  2. ขันสกรูจากด้านนอกตัวเครื่องเพื่อยึดตัวครอบพัดลมระบบเข้ากับตัวเครื่อง
เมื่อติดตั้งตัวครอบพัดลมระบบเรียบร้อยแล้ว:
  1. ติดตั้งพัดลมระบบกลับเข้าไปใหม่ ดู ติดตั้งพัดลมระบบ

  2. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์