Skip to main content

ติดตั้งพัดลมระบบ

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งพัดลมระบบ

S033
240VA shock hazard
ข้อควรระวัง

มีพลังงานที่เป็นอันตราย แรงดันไฟฟ้าที่มีพลังงานที่เป็นอันตรายอาจทำให้เกิดความร้อนเมื่อลัดวงจรกับโลหะ ซึ่งอาจทำให้เกิดการกระเด็นของเม็ดโลหะ การลวก หรือทั้งสองอย่าง

S009
Attention
ข้อควรระวัง
ถอดสายพัดลมก่อนที่จะถอดพัดลมออกจากอุปกรณ์เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ
S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
ก่อนการติดตั้งพัดลมระบบ
  1. ถอดปลอกพัดลม

  2. ให้นำบรรจุภัณฑ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุพัดลมระบบใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ แล้วนำพัดลมระบบใหม่ออกมาจากหีบห่อ

ในการติดตั้งพัดลมระบบ ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได้ที่:
รูปที่ 1. การติดตั้งพัดลมระบบ
System fan installation

  1. กดโครงยึดตัวครอบพัดลมเข้ากับด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์
  2. วางพัดลมระบบใหม่ โดยให้ลูกศรสัญลักษณ์การถ่ายเทอากาศบนพัดลมชี้ไปทางด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์ แล้วใส่พัดลมเข้ากับโครงยึด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพัดลมยึดเข้าที่อย่างแน่นหนาในช่องเสียบบนโครงยึดพัดลม
    หมายเหตุ
    การถ่ายเทอากาศที่ถูกต้องต้องมาจากทางด้านหน้าไปยังด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์
  3. ต่อสายเคเบิลของพัดลมเข้ากับแผงระบบ